Torba yasanın bazı maddeleri geri çekildi: Tümüyle iptal edilmeli

Torba yasanın bazı maddeleri geri çekildi: Tümüyle iptal edilmeli

TTB’nin itiraz ettiği torba yasanın bazı maddeleri geri çekildi.

20 Mart’ta TBMM başkanlığına sunulan, ‘İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ bugün de TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülüyor.

Tasarının 3, 6, 27, 36 nolu maddeleri, TTB'nin ve muhalefet partilerinin itirazları sonucu geri çekildi.

Teklifteki en önemli sorunlardan biri komplikasyon (öngörülebilen, istenmeyen etkiler) ile malpraktis (hekim hatası) ayrımını ortadan kaldırılan 36'ın maddeydi. Madde, meslek icrasının 15 günden üç yıla kadar yasaklanmasını gerektiren fiil ve haller arasında, "meslek icrası esnasında ölüme veya engelliliğe neden olmaksızın sağlığın kısa süreli ve geçici olarak bozulmasına yol açmak, personele, hastalara ve hasta yakınlarına fiili saldırıda bulunmak, meslek icrasına ilişkin mevzuata aykırı işlem ve uygulama yapmak" fiillerini içeriyordu. Madde komisyondaki itirazlar üzerine geri çekildi. 3, 6 ve 27’nci maddeler de tekliften çıkarıldı.

‘TÜMÜYLE GERİ ÇEKİLMELİDİR’

Evrensel’de yer alan habere göre; gelişmeyi duyuran TTB, "Amacı belli olmayan, halk sağlığını gözetmeyen ve hekimlik değerleriyle bağdaşmayan yasa tasarısı tümüyle geri çekilmelidir" ifadelerine yer verdi.

TBMM Sağlık Komisyonuna görüş sunan TTB, yasa teklifinin hukuka uygun olmadığını vurgulayarak, "Hiçbir bürokratın eline bu denli muğlak yetkilerle hekimleri mesleğinden men etme yetkisi tanınamaz" ifadelerini kullandı.

Komplikasyon ve malpraksis ayrımını kaldıran ve sonradan tekliften çıkarılan 36'ıncı maddeye dair görüşlerin ağırlıklı olduğu metinde aile hekimlerine yönelik hak gasbı yaratacak düzenlemeye de değinildi.

Aile hekimlerine dayatılan performans uygulamasına ve sözleşme yenilememe tehdidine değinilen kısımda, şu ifadeler yer aldı: "Düzenleme hiçbir hukuksal belirlilik ve kanuni güvence içermemekte; aile hekimlerinin asıl görevi olan koruyucu sağlık hizmetlerinden ziyade sadece performans yapmaya zorlayan bir değişiklik olarak düzenlenmek istenmektedir. Teklif bu haliyle belirsiz ifadelerle, idareye keyfiyete varabilecek son derece geniş takdir yetkisi bırakan düzenleme ve yasama yetkisinin devri niteliğindedir.  Pek çok başlığı bir arada ele alan bu teklif, içini boşalttıkları birinci basamak sağlık hizmetleri için depremle birlikte ortaya çıkan tabloyu düzeltmek bir yana güvencesizlik ve koruyucu sağlık hizmetleri yerine poliklinik yapmaya odaklanan bir hekimlik modelini dayatarak sorunu daha da derinleştirmektedir."

DAHA FAZLA