AKP’li belediye 40 yıllık hastaneyi özelleştiriyor

AKP’li belediye 40 yıllık hastaneyi özelleştiriyor

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi 40 yıldır hizmet veren hastaneyi özelleştirme yoluyla satıyor.

Türkiye'nin en borçlu belediyesi Konya Büyükşehir Belediyesi, sahip olduğu yaklaşık 40 yıldır vatandaşa hizmet veren belediye hastanesini özelleştirme yoluyla satacak. İhale 26 Temmuz'da yapılacak.

Yaklaşık 40 yıldır Konyalılara hizmet veren belediye hastanesi özelleştirme yoluyla satılacak. Özel Büyükşehir Hastanesi’nin satışına ilişkin ilan bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sözcü’de yer alan habere göre; ilanda, toplam kamu hisselerinin; (Belediye Sağlık Hastanesi A.Ş.'de yüzde 96,66 hisseye tekabül eden 193 bin 331 adet hisse ve Sağ-Taş A.Ş.'de yüzde 51 hisseye tekabül eden 510 bin adet hisse ) 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında

Kanununun 18'inci maddesi ve ihale şartnamesi dâhilinde blok satış yöntemiyle satışının 26 Temmuz’da yapılacağı açıklandı.

12 TAKSİTTE ÖDENECEK

Duyuruda, geçici teminat 1 milyon lira olarak ilan edildi. İhale bedeli yüzde 50 peşin kalanı 12 eşit taksit olarak ödenecek.

Mülkiyeti Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait ve halihazırda hastane binası ve hastane otoparkı olarak kullanılan alanlar 3 yıl müddetle istekli tarafından kullanılabilecek.

2022 yılı yıllık kullanım bedeli 1 milyon 500 bin TL+KDV olarak belirlendi.

İşte ilanın tam metni:

KAMU HİSSELERİ BLOK SATIŞ YÖNTEMİYLE İHALE EDİLECEKTİR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1-İhalenin Konusu: Konya Büyükşehir Belediyesinin Belediye Sağlık Hastanesi Anonim Şirketinde sahip olduğu 192.665 adet, Sağ-Taş Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde sahip olduğu 230.000 adet hissenin tamamının, Karatay Belediyesinin Belediye Sağlık Hastanesi Anonim Şirketinde sahip olduğu 222 adet, Sağ-Taş Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde sahip olduğu 120.000 adet hissenin tamamının, Meram Belediyesinin Belediye Sağlık Hastanesi Anonim Şirketinde sahip olduğu 222 adet, Sağ-Taş Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde sahip olduğu 20.000 adet hissenin tamamının, Selçuklu Belediyesinin Belediye Sağlık Hastanesi Anonim Şirketinde sahip olduğu 222 adet, Sağ-Taş Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde sahip olduğu 120.000 adet hissenin tamamının, Konya Belediyeler Birliğinin Sağ-Taş Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde sahip olduğu 20.000 adet hissenin tamamının, (Toplam Kamu Hisseleri: Belediye Sağlık Hastanesi A.Ş.'de %96,66 hisseye tekabül eden 193.331 adet hisse ve Sağ-Taş A.Ş.'de %51 hisseye tekabül eden 510.000 adet hisse) 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanununun 18'inci maddesi ve ihale şartnamesi dâhilinde blok satış yöntemiyle satışı işidir.

2- İhalenin nerede hangi tarih ve saatte yapılacağı ile ihalenin şekli:

İhale Yeri: Konya Büyükşehir Belediyesi Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. (Fen İşleri

Dairesi Başkanlığı Binası) No: 72/64 Selçuklu/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

İhale Tarihi ve saati: 26.07.2022 Salı günü saat 15.30 İhale Usulü: 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanununun 18'inci maddesine göre Blok Satış Yöntemi Açık Arttırma usulü ihale yöntemi ile yapılacaktır.

3- Geçici teminatı:

İhale konusu işin geçici teminatı 1.000.000,00 TL.'dir. (BirMilyonTürkLirası)

4- İhaleye girebilme şartları ve İhaleye katılamayacak olanlar:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

4.1. Dilekçe,

4.2. Tebligat için adres beyanı,

4.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.3.1. Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı) ve imza beyannamesi,

4.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ile tüzel kişiliğin imza sirküleri,

4.4. Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

4.5. İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

4.6. İlanda istenen belgelerin konulacağı, Başvuru Sahibi'nin adı-soyadı/unvanı ile “Belediye Sağlık Hastanesi Anonim Şirketi ve Sağ-Taş Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketindeki Kamu hisselerinin satışı ihalesine ilişkin gerekli belgeler” ibaresi bulunan bir dosya,

4.7. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

4.8. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

4.9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliğinin 15. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir.)

4.10. Hastane lisansının/ruhsatının diğer ruhsatlarla birleşme dahil 10 yıl süreyle Konya merkezde (Selçuklu, Karatay, Meram) kalacağına ilişkin taahhüt.

4.11. İhaleyi yapan idarenin ita amirleri, İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ve bu şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları, ortakları Özelleştirme kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar.

5- İstenen belgelerin verileceği yer ve müracaat süresi ile şartnamenin temin edileceği yer:

5.1. İsteklilerin en geç 26.07.2022 Salı günü saat 11.00 e kadar istenen belgeleri, Konevi Mah. Millet Cad. No: 14/8 Kat: 1 Daire: 105 Meram/KONYA adresindeki Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan başvurular ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5.2. İhale şartnamesi bedeli 500,00 TL. olup, şartname mesai saatleri içerisinde Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinde görülebilir. Ancak, ihaleye başvuracak olanların, idarece onaylı ihale şartnamesini satın almaları zorunludur.

5.3. İhale şartnamesini almış olanlara talepleri halinde durum tespiti yapmak, idari ve mali bilgiler almak üzere hastane ziyaretinde bulunma ve yöneticilerle görüşme imkanı sağlanacaktır.

5.4. İhale günü açık artırmaya geçilmeden önce finansal tablolar, sermaye artış ve taahhütleri hakkında ihale komisyonu tarafından son durum bilgilendirmesi yapılacaktır.

6- Hisse satış bedelinin ödeme şekli Hastane ve Otopark alanı kullanımı:

6.1. Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası üzerinden sonuçlandırılacaktır.

6.2. İhale bedeli %50 peşin kalanı 12 eşit taksit olarak ödenecektir.

6.3. Mülkiyeti Belediyemize ait ve halihazırda hastane binası ve hastane otoparkı olarak kullanılan alanlar 3 yıl müddetle istekli tarafından kullanılabilecektir. 2022 yılı yıllık kullanım bedeli 1.500.000,00 TL+KDV olarak belirlenmiş olup, bu miktar devam eden yıllarda bir önceki kullanım bedelinin tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artırılacaktır. Selçuklu Belediyesinden kiralanan kısımların kira sözleşmeleri aynen istekliye devrolmuş olacaktır. İhale onay tarihinden itibaren bu yerlerin de kira sorumluluğu istekliye aittir.

6.4. Belediye, son başvuru tarihi ile ihale tarihini belirli bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son başvuru tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

6.5. İhalelerle ilgili diğer hususlar ihale şartnamesinde yer almaktadır.

7- İlgili mevzuat ve idarenin yetkisi:

7.1. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi değildir. İhale, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde yürütülür.

7.2. Belediye, Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliği gereği ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğinde yapmakta serbesttir.

7.3. Hisse satış bedeli özelleştirme işlemleri; KDV'den muaftır.

İlan olunur.